Správna montáž


Ak ste sa už zorientovali v technických parametroch okien ako súčiniteľ prechodu tepla (čím nižšia hodnota, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti) alebo zvukový útlm (čím vyššia hodnota, tým lepšie zvukovoizolačné materiály), je potrebné zdôrazniť, že tieto dôležité technické parametre do veľkej miery ovplyvňuje kvalita montáže a tesnenia pripojovacej škáry. Ako je to v praxi?


 

www.oknadverefasady.sk - ilustračný obrázok- bežná montáž okná ktorá už v dnešnej dobe nieje v súlade s montážou podľa normy STN 733134www.oknadverefasady.sk - ilustračný obrázok- bežná montáž okná ktorá už v dnešnej dobe nieje v súlade s montážou podľa normy STN 733134

 


 

Osadenie oknaTepelná izolácia pripojovacej škáry a okolia – poloha okna v stavebnom otvore                                                               (Zdroj: Celoslovenská smernica o montáži okien)

Podľa geometrie tvaru obvodovej steny v styku s oknom hovoríme o horizontálnej polohe okna v otvore, kde môžu nastať tri základné situácie:

    - poloha okna v rovnom ostení
    - poloha okna v zalomenom ostení (pozícia okna je daná zalomením, okno sa dotláča k zalomeniu)
    - poloha okna mimo ostenia (tzv. predsadená poloha okna)Vhodná pozícia zabudovania okna v obvodovom murive je závislá od zloženia steny, možnosti ukotvenia a utesnenia, priebehu izoterm (čiar spájajúcich miesta s rovnakou teplotou) a požiadaviek na úpravu v exteriéri a interiéri. Optimálny priebeh izoterm (zabránenie stavebno-fyzikálnych chýb) musí mať vysokú prioritu už pri projektovaní. Keď je okno zabudované blízko exteriérovej hrany steny bez zateplenia (obr. 1), zvyšuje sa možnosť vzniku kondenzátu na vnútornej strane zasklenia. Pokiaľ je okno zabudované na stred steny (obr. 2), je nutné dostatočne zatepliť rám okna z exteriéru. Pri sendvičových stenách sa musí okno osadiť do roviny tepelnej izolácie (obr. 3). Pri novostavbe alebo rekonštrukcii domu, ktorý bude zateplený, sa okno osádza buď do roviny zateplenia (obr. 4 - tzv. predsadená montáž), alebo sa osadí tak, aby vonkajšia hrana okenného rámu lícovala s vonkajšou hranou obvodovej steny, čo umožní maximálne prekrytie rámu okna tepelnou izoláciou. Izolovanie ostenia po obvode okennej konštrukcie musí byť v minimálnej hrúbke 30 mm pomocou tepelnej izolácie (na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny) alebo s použitím špeciálnych izolačných omietkových zmesí. Návrh izolácie musí byť doložený tepelno-technickým výpočtom.

Priebeh 10ºC izotermy v závislosti od polohy okna v stavebnom otvore:

 

Obr. 1 – Okno osadené blízko exteriérovej hrany muriva  Obr. 1 – Okno osadené blízko exteriérovej hrany muriva                                                                    Obr. 2 – Okno osadené do stredu konštrukcie murivaObr. 2 – Okno osadené do stredu konštrukcie muriva

 


 

Obr. 3 – Okno osadené blízko interiérovej hrany muriva   Obr. 3 – Okno osadené blízko interiérovej hrany muriva                                                                    Obr. 4 – Okenný rám lícuje s exteriérovou hranou murivaObr. 4 – Okenný rám lícuje s exteriérovou hranou muriva

 


 

Je dôležité pochopiť, že na koeficient prechodu tepla okna Uw má okrem iného vplyv aj odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu Rsi, ktorý sa môže meniť. Treba si dať pozor na tepelné mosty okolo konštrukcie okna a na zásadný vplyv tepelných mostov na interiérové povrchové teploty. Dodatkom k zmluve s montážnou firmou by mal byť detail osadenia, ktorý znižuje vplyvy tepelných mostov. Účelom tepelnej izolácie v ostení a výberom umiestenia okna je znížiť lineárny stratový súčiniteľ ψ, podľa normy (STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách, Lineárny stratový súčiniteľ, Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty), ktorý sa pohybuje v intervale 0,6 až 0,0 W/m.K.


 

Vnútorné povrchové teploty v závislosti od polohy zabudovania okna – priebeh izoterm

 

Správna montáž - priebeh teplôtSprávna montáž - priebeh teplôt

 Vysvetlivky k obrázku:

    Auβen -5°C – teplota vzduchu vonku -5°C
    Innen +20°C – teplota vzduchu dnu +20°C
    U hodnota steny = 0,34
    U hodnota rámu = 1,2
    Merané miesto (Stock): kontakt rámu okna a vnútorného ostenia
    Merané miesto (Ecke): kontakt vnútornej steny a ostenia
    Psi: Lineárny stratový súčiniteľ (W/mK)
 


 Všetky informácie na tejto podstránke sme načerpali na www.montaz-okna.sk